Rękojmia w pigułce

Awatar Maciej Schab

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawna z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili jego przekazania nabywcy lub wynikły z przyczyn istniejących już wtedy. Rękojmia obejmuje możliwość żądania naprawy wady, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni (dotyczy umów konsumenckich). W przypadku udowodnienia wady, sprzedawca zobowiązany jest do spełnienia żądania nabywcy. Odpowiedzialność ta trwa przez 2 lata od daty przekazania towaru, a w przypadku towarów używanych może być skrócona do 1 roku. Sprzedawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności w umowie, a nabywca ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem.